Lukijaa kiinnostavat liitetiedot tilinpäätöksessä

19.01.2022

Lukijaa kiinnostavat liitetiedot tilinpäätöksessä

Laatiessaan tilinpäätöstä kirjanpitäjä ottaa perinteisesti pohjaksi edellisen tilinpäätöksen. Kirjanpitoasetus (KPA) sekä valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) luettelevat asiat, jotka tulee kertoa liitetiedoissa. Kumman asetuksen mukaan sitten laaditkin tilinpäätöksen, käy se läpi ajatuksella ja ilmoita tarvittavat tiedot.

Liitetiedoissa esitettävät asiat ovat monelta osin kuitenkin sellaisia, joita kirjanpitäjä ei välttämättä yksin pysty/tiedä esittää oikein. Tilinpäätös laaditaan yhdessä omistajan ja johdon kanssa. Tähän tekstiin olen kerännyt muutaman kohdan, jotka saattavat jäädä vähälle huomiolle liitetietoja laadittaessa.

Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Esimerkiksi tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat, lähipiiriliiketoimet ja taseen ulkopuoliset järjestelyt on syytä kysyä yrityksen johdolta kirjallisesti.

Koronan vaikutukset liiketoimintaan

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettava tietoa koronan vaikutuksista liiketoimintaan. Liitetiedoissa voidaan kertoa esimerkiksi koronaepidemian vaikutuksista yhtiön toiminnan keskeytymiseen, maksukyvyn heikkenemiseen tai saamisten arvon alentumiseen.

Korotetut poistot

Käytettäessä korotettua poistomahdollisuutta voidaan asia kertoa tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa esimerkiksi seuraavasti:

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä, lukuun ottamatta tilikaudella hankitun sorvin hankintamenoa, määrältään 30 000 euroa. Sen poisto on tehty noudattaen poistojen verohuojennuslain sallimaa enimmäispoistoprosenttia. Jos yhtiö olisi noudattanut verotuksessa tavanomaisesti hyväksyttäviä enimmäispoistoprosentteja, olisi tilikauden tulos ennen veroja ollut 7 500 euroa suurempi. (Kila 1999/2020)

Osakkeet

Liitetietona ilmoitetaan aina yhtiön omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset sekä hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo (PMA 3:12).

Liitetietona ilmoitetaan myös osakkeet, jotka on saatu toisesta yhtiöstä osinkoina. Nämä näkyvät arvopaperiotteella.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä annettavat tiedot

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä on, jollei sitä ole ilmoitettu liitetietona tai muualla tilinpäätöksessä,

  • mainittava, jos tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityssäännösten mukaisesti
  • osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätöksessä annettava tieto jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta, joka on käytettävissä voitonjakoon, ja hallituksen sitä koskeva ehdotus.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Talous