Digitaalisten palveluiden myyntisäännökset kuluttajille

16.03.2023

Digitaalisten palveluiden myyntisäännökset kuluttajille

Kuluttajansuojalakiin on tullut vuoden 2022 alussa virhevastuuta koskeva uudistus. Lakiin on tämän myötä lisätty uusi 5a luku, joka koskee digitaalisia palveluita. Muutoksilla on parannettu kuluttajan asemaa, ja laki kattaa nyt myös digitaaliset tavarat ja palvelut.

Uudet säännökset koskevat 1.1.2022 jälkeen tehtyjä sopimuksia. Sääntelyn piirissä ovat 8.7.2022 alkaen myös sopimukset, jotka on solmittu ennen 1.1.2022, mutta näihin sopimuksiin ei kuitenkaan sovelleta digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamista koskevaa lain 5a:27:ää.

Taustalla on DCD eli direktiivi (EU) 2019/770 tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista.

Mitä sääntely koskee

Uudessa 5 a luvussa säädetään sopimuksista, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun ja kuluttaja

1) maksaa tai sitoutuu maksamaan kauppahinnan tai

2) luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi jos elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan luovuttamia henkilötietoja yksinomaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamiseksi 5 a luvussa säädetyn mukaisesti tai täyttääkseen itseään koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan dataa, joka on tuotettu ja toimitettu digitaalisessa muodossa. Näitä ovat muun muassa tietokoneohjelmat, sovellukset, videotiedostot, äänitiedostot, digitaaliset pelit, sähköiset kirjat ja muut sähköiset julkaisut.

Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käyttää tai jakaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa. Tällaisia ovat muun muassa videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen, pilvipalveluympäristössä tarjolla olevat pelit ja tekstinkäsittelymahdollisuudet sekä sosiaalinen media.

Digitaalisen sisällön siirtovälineellä tarkoitetaan tavaraa, jota käytetään yksinomaan sovitun digitaalisen sisällön siirtämiseen. Näitä ovat esimerkiksi DVD- ja CD-levy, muistitikku tai muistikortti, jolla myyjä toimittaa sopimuksen mukaisen digitaalisen sisällön.

Sääntely ei koske pelkästään rahalla hankittuja sopimuksia, vaan myös sopimuksia, joissa kuluttaja sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi markkinointia varten.

Myyjän vastuu toimittamisesta ja virhe digitaalisessa palvelussa

Laissa on säännökset digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta kuluttajalle ja seuraamuksista toimituksen viivästyessä.

Digitaalisia palveluita koskeva virhevastuusääntely on pitkälti yhdenmukainen tavarankauppaa koskevan virhesääntelyn kanssa. Myyjällä on vastuu siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan.

Ostajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio, ja se pitää toimittaa ilman aiheetonta viivästystä. Myyjä on velvollinen toimittamaan päivitykset sopimuksen mukaisesti. Myyjän on lisäksi varmistettava, että tarpeellisista tietoturva- ja muista päivityksistä kerrotaan ja että päivitykset toimitetaan kuluttajalle riittävän pitkän ajanjakson ajan.

Virhe voi johtua päivitysten laiminlyönnistä. Lisäksi laki tuntee integroinnista johtuvan virheen (integrointi = sisällön tai palvelun yhdistäminen ja sisällyttäminen kuluttajan digitaalisen ympäristön tekijöihin, kuten kuluttajan käyttämät laitteet, ohjelmistot ja verkkoyhteydet). Lisäksi kyseeseen voi tulla oikeudellinen virhe.

Virheen seuraamukset

Uusi sääntely parantaa kuluttajan mahdollisuuksia saada virhe hyvitetyksi. Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, ostaja saa vaatia tietyissä tilanteissa virheen oikaisemista, hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista sekä lisäksi vahingonkorvausta. Ostaja voi myös pidättäytyä kauppahinnan maksusta.

Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Laki, Kauppakamari
Tomi Kohtanen, Pasi Artikainen ja Jaakko Hallila.

 Kauppakamarilta SeAMKille ja Sedulle 35 000 euron yhteislahjoitus

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on syvästi huolissaan maakunnan yritysten kärsimästä työvoimapulasta. Kasvua ei synny ilman osaajia, minkä vuoksi alueellamme jo olevat kansainväliset opiskelijat ovat yrityksille paras mahdollisuus saada nopeasti koulutettua työvoimaa. Opiskelijat tarvitsevat myös jatkuvasti kullanarvoisia harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja, joista ponnahtaa valmistuttuaan työelämään. 

– Kauppakamarin yksi perustehtäviä on edistää koko maakunnan menestymistä. Verotuloilla ylläpidetään yhteiskunnan palveluja ja jos verotettavaa tuloa ei synny, tarkoittaa se sitä, että yritys ei menesty eikä yhteiskunnalle jää hyvinvoinnin rakentamiseen varoja jaettavaksi, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen sanoo. Opiskelijoiden työllistyminen omalle alueelle on ensisijaisen tärkeää myös kunnille ja kaupungeille veto- ja pitovoiman kannalta, joten yhdessä meidän on käännettävä kaikki kivet taklataksemme kaikki työllistymisen esteet, Kohtanen muistuttaa. 

Aluekehittämisessä tiivis yhteistyö niin yritysten kuin oppilaitosten kanssa on onnistumisen edellytys. Idea yhteistyön syventämiseen syntyi kauppakamarin hallituksen tavattua Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisiä opiskelijoita. -Tuolloin kirkastui ajatus siitä, että haluamme tehdä jotain merkittävästi hyvää nykytilanteen korjaamiseksi, hallituksen puheenjohtaja Juhamatti Aronen kertoo.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu tekee jatkuvasti työtä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi koko Etelä-Pohjanmaalla.  
– Tämä on tärkeää, sillä alueella on työvoimapula, ja ulkomaalaisen työvoiman hyödyntäminen on varsin vähäistä. Satsaamalla tähän Sedu toteuttaa missiotaan, johon kuuluu alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen, koulutuskuntayhtymän rehtori Pasi Artikainen sanoo. 

Sedu yhteistyössä SeAMKin kanssa tukee kansainvälisten opiskelijoiden verkostoitumista, etsii työssäoppimispaikkoja ja järjestää yrityksille koulutuksia ulkomaalaisten työharjoittelijoiden ja työntekijöiden vastaanottamiseen ja kansainvälistymisvalmiuksiin.

Sedulla on satoja kv-taustaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat ammatillisessa tai suomen kielen koulutuksissa. Suomen kielen osaaminen parantaa huomattavasti mahdollisuuksia työllistyä alueelle ja sen vuoksi olemme kehittäneet näitä palveluja kv-opiskelijoille. Olemme yhdessä työnantajien kanssa parantaneet työpaikan valmiuksia ottaa kv-taustainen työntekijä työyhteisöön, Artikainen sanoo.


Myös SeAMK panostaa vahvasti kansainvälisyyteen, jota tukee pitkäaikaisen kokemuksen lisäksi laaja yhteistyöverkosto mahdollistaen kansainvälistymisen osana opiskelua tai työskentelyä. 
 SeAMKissa on tällä hetkellä 600 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa. He maksavat opiskelunsa Etelä-Pohjanmaalla itse. He ovat erittäin motivoituneita, ja saavat yhtä hyvät taidot kuin suomenkieliset opiskelijamme. Väestöennusteiden valossa on Etelä-Pohjanmaan kohtalon kysymys, miten hyvin heitä saadaan työllistymään alueen työpaikkoihin. Kauppakamarin lahjoitus sitä seuraavat toimenpiteet ovat tärkeä askel asian edistymisessä, kertoo SeAMKin rehtori Jaakko Hallila

Lahjoitetulla summalla pyritään löytämään maakunnastamme ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Tämän lisäksi pyritään lisäämään alueemme yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, minkä myötä he olisivat valmiimpia tarjoamaan näitä paikkoja ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. 

Lisätiedot ja kommentit: 

toimitusjohtaja Tomi Kohtanen, p. 050 506 27 55, tomi.kohtanen@kauppakamari.fi

kuntayhtymäjohtaja, rehtori Pasi Artikainen, p.040 830 24 15, pasi.artikainen@sedu.fi

rehtori, toimitusjohtaja Jaakko Hallila, p. 040 868 06 21, jaakko.hallila@seamk.fi