Yrityssaneeraus – vaihtoehto konkurssille ja keino yrityksen tervehdyttämiseksi

Mikä on yrityssaneeraus?

Yrityssaneeraus on yrityssaneerauslakiin perustuva menettely yrityksen velkajärjestelyn toteuttamiseksi. Yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena on tarpeettomien konkurssien välttäminen ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen (kuten osakeyhtiö) jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen. Saneerausmenettely mahdollistaa merkittäviä toimenpiteitä ja järjestelyitä, kuten esimerkiksi velkajärjestelyn yrityksen velkojen pääomien alentamiseksi ja määräaikaisten vuokrasopimusten irtisanomisen.

Maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen kannattaa aina ensisijaisesti yrittää selvitä tilanteesta velkojien kanssa tehtävin vapaaehtoisin järjestelyin, kuten sopimalla pidemmistä maksuajoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, saneerausvaihtoehto kannattaa selvittää yhdessä saneerausmenettelyyn perehtyneen kokeneen juristin kanssa, jolla on riittävästi tietoa ja kokemusta saneerausmenettelyyn pääsyn edellytyksistä ja saneeraushakemuksen laatimisesta.

Yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan usein johtuen rahoitus- ja kassavirtaongelmista. Tavoitteena on saada yrityksen tilanne rauhoitettua ja keskeyttää yrityksen velkojen perinnät sekä palauttaa liiketoiminnan kannattavuus ja likviditeetti liiketoiminnan jatkamiseksi ja velkojen uudelleen järjestelemiseksi.

Saneeraus vaihtoehtona konkurssille

Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksellä on jatkamiskelpoista
yritystoimintaa ja taloudelliset vaikeudet on mahdollista ohittaa ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin ja velkajärjestelyihin.
Konkurssimenettelyyn verrattuna saneerausmenettelyn etuna ovat muun muassa yrityksen määräysvallan säilyminen ja liiketoiminnan jatkuminen sekä työpaikkojen lähtökohtainen säilyminen.

Yrityssaneeraushakemus ja saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamista haetaan käräjäoikeudelta yrityssaneeraushakemuksella, jossa tulee esittää riittävät perustelut saneerausmenettelyn aloittamiselle ja jonka liitteenä tulee toimittaa kattava selvitys yrityksen toiminnasta ja sen saneerattavuudesta.

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamista voidaan hakea, mikäli yritys on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys ja sen yritystoiminta on saneerattavissa eli maksukyvyttömyys voidaan saneerausohjelman avulla poistaa ja yrityksen varat riittävät saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Yrityssaneeraushakemus voidaan jättää, vaikka yrityksestä olisi jätetty konkurssihakemus vireille. Hakemus tulee tällaisessa tilanteessa jättää viimeistään ennen konkurssiin asettamista. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi.

Päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta

Päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta tekee käräjäoikeus yrityssaneeraushakemuksen perusteella. Tyypillisesti käräjäoikeus antaa ratkaisun asiasta noin kuukauden kuluttua hakemuksesta, mikäli yrityssaneeraushakemus on tehty huolellisesti ja sisältää kaikki päätöksen perusteeksi tarvittavat selvitykset. Ennen ratkaisun tekemistä käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi velkojille ja varaa näille tilaisuuden antaa kirjallisen lausuman hakemuksesta.

Saneerausmenettelyn kulku – selvittäjä ja saneerausohjelma

Mikäli saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset täyttyvät, käräjäoikeus päättää sen aloittamisesta ja määrää samalla riippumattoman selvittäjän, joka useimmiten on yrityssaneerauksiin erikoistunut asianajaja. Selvittäjäksi määrättävän henkilön tulee aina nauttia yrityksen velkojien luottamusta. Selvittäjän tehtävänä
on seurata ja valvoa menettelyn kohteena olevaa velallisen toimintaa. Selvittäjällä on oikeus saada kaikki velallisyritykseen liittyvä tieto sekä oikeus päästä velallisyrityksen tiloihin ja osallistua sen toimielinten kokouksiin.

Selvittäjän olennaisin tehtävä on saneerausohjelman laatiminen. Saneerausohjelma sisältää toimenpiteitä yrityksen velkavastuiden uudelleenjärjestelemiseksi ja yrityksen toiminnan tervehdyttämiseksi. Velkojen osalta saneerausohjelman tulee sisältää maksuohjelma, josta ilmenee velkajärjestelyn sisältö ja maksuaikataulu kunkin velan osalta eriteltynä.

Käräjäoikeus päättää saneerausohjelman vahvistamisesta, mikäli ohjelma saa riittävän kannatuksen velkojilta. Saneerausohjelma voidaan vahvistaa tietyin edellytyksin myös ilman velkojien enemmistön suostumusta. Saneerausohjelman tulee kuitenkin aina johtaa velkojien kannalta velallisyrityksen konkurssia parempaan lopputulokseen.

Saneerausmenettely kestää keskimäärin noin puoli vuotta ja varsinainen menettely päättyy saneerausohjelman
vahvistamiseen. Menettelyn kulkua voi nopeuttaa huolellisesti laaditulla yrityssaneeraushakemuksella ja hankkimalla etukäteen suurimpien velkojien puollon saneerausmenettelylle ja luonnokselle saneerausohjelmasta.

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen velallisyrityksen tulee maksaa saneerausvelkojaan maksuohjelman mukaisesti. Maksuohjelman kesto on tyypillisesti useita vuosia.

Saneerausohjelman toteutumisen seurantaa varten määrätään saneerausohjelman vahvistamispäätöksessä yleensä valvoja, joka on usein sama henkilö, joka toimi selvittäjänä ja on laatinut saneerausohjelman. Yrityssaneeraus päättyy viimeistään silloin, kun vahvistetun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu.

Kirjoittajat toimivat yrityssaneerauksiin erikoistuneina asianajajina. Asianajaja Antti Palmujoella on huomattavan pitkä kokemus taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten avustamisesta ja yrityssaneeraushakemusten laatimisesta ja asianajaja Lauri Leppäsellä selvittäjänä toimimisesta.

Asianajaja Antti Palmujoki         Asianajaja Lauri Leppänen
BLF Asianajotoimisto Oy           Takalan Asianajotoimisto                                                                                          Jukka Leppänen Oy

 

 

konkurssi, saneerausohjelma, yrityssaneeraus