Ajankohtaista tullitietoa

28.3.2018

Nuijamaan kautta voidaan kuljettaa tavaraa TIR-menettelyssä 15.4.2018 alkaen

Venäjän finanssiministeriön määräyksellä on päivitetty listausta TIR-kuljetuksia käsittelevistä Venäjän ja kolmansien maiden rajanylityspaikoista.
Määräys on julkaistu 14.3.2018 ja se astuu voimaan 30 päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Käytännössä 15.4.2018 alkaen Brusnitshojen (Nuijamaan) kautta voidaan kuljettaa tavaraa jälleen TIR-menettelyssä. Muut TIR-kuljetukseen mahdolliset toimipaikat Suomen ja Venäjän rajalla ovat Svetogorsk, Torfjanovka, Inari, Värtsilä, Suoperä, Lotta, Salla ja Lyttä.
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nuijamaan-kautta-voidaan-kuljettaa-tavaraa-tir-menettelyssa-15-4-2018-alkaen

Tuotko maahan terästuotteita tai valmistatko niitä?
Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Tuonnin määrä ja hinnat ovat aiheuttaneet tai uhkaavat aiheuttaa unionin tuotannonalan tilanteen huomattavaa yleistä huononemista. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta. Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuotko-maahan-terastuotteita-tai-valmistatko-niita-nyt-on-mahdollista-esittaa-komissiolle-pyynto-tulla-kuulluksi-suojatoimenpideasiassa-

Komission täytäntöönpanoasetus CN-nimikkeistön muuttamisesta

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttaminen.

Komissio on antanut 26. päivänä maaliskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 2018/507 (EUVL L 71, 14.3.2018, sivu 36) tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta. Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 16.4.2018 tai sen jälkeen.
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komission-taytantoonpanoasetus-cn-nimikkeiston-muuttamises-1

tulli, vienti