Osaava hallitus kehittää myös kuntaomisteisen yhtiön toimintaa

Uuden kilpailulainsäädännön ja kuntalain vaatimusten mukaisesti kunnat ovat viime vuosina yhtiöittäneet liikelaitoksiaan tai perustaneet uusia osakeyhtiöitä hoitamaan niitä toimintojaan, joita tehdään avoimessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnilla on myös jo perinteisesti ollut omia osakeyhtiöitä vaikkapa sähkön- ja lämmöntuotantoon, vesi- ja jätevesiverkostojen tai jätehuollon hoitamiseen jne. Näyttää siis vahvasti siltä, että kuntaomisteisten osakeyhtiöiden määrä jatkossa pikemminkin lisääntyy kuin vähenee.

Kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen muodostavat usein kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsenet, joiden hallituspaikat määräytyvät poliittisten voimasuhteiden perusteella. Hallituspaikkoja jaettaessa pyritään yleensä ottamaan huomioon myös valtuutettujen toimiala- ja liiketoimintaosaaminen, mutta aina tämä ei ole mahdollista, edustavathan valtuutetut mitä moninaisimpia koulutus-, ammatti- ja osaamistaustoja eikä kaikilla välttämättä ole aiempaa liiketalousosaamista.

Liiketoiminnan näkökulmasta yhtiöiden hallituksissa siis istuu usein ”amatöörejä”, olivatpa he kunnallispoliitikkoina ja kunnan luottamushenkilöinä miten kokeneita tahansa. Joissain tilanteissa yhtiön koko hallitus saattaa vaalituloksen sanelemana myös vaihtua kerralla kokonaan, mikä on ongelma liiketoiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden näkökulmasta. Hallituksen toiminnan jatkuvuus ja pitkäjänteisyys taas ovat usein suorassa suhteessa yhtiön kannattavuuteen ja kykyyn hallita erilaisia liiketoimintariskejä.

Osakeyhtiön hallituksen pitäisi kyetä tekemään päätöksiä ottaen huomioon yhtiön ja sen kaikkien osakkaiden etu, mikä usein saattaa olla vaikeaa, jos hallituksen jäsenet mieltävät edustavansa ensisijaisesti omaa poliittista viiteryhmäänsä. Päätöksentekoon liittyvät myös osakeyhtiölain asettamat ankarat vastuut, jotka kohdistuvat kuhunkin yksittäiseenkin hallituksen jäseneen aivan eri painolla kuin vaikkapa kunnallisten lautakuntien jäseniin.

Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että osaava, riittävän monipuolisen kokemuksen omaava ja ammattimaisesti toimiva hallitus on erittäin tärkeä voimavara mille tahansa osakeyhtiölle. Osaava, laajaa näkemystä ja kokemusta omaava hallitus muodostaa yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle operatiiviselle johdolle arvokkaan sparraus- ja keskustelukumppanin, joka tuo uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja erityisesti silloin, kun yhtiön toiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

Hyvässä, yhtiölle aitoa lisäarvoa tuottavassa hallituksessa on myös ulkopuolisia, yhtiön omistajista riippumattomia jäseniä. Kuntaomisteisissa yhtiöissä tämä tarkoittaa liiketoimintaa tai yhtiön toimialaa tuntevia kokeneita hallitusammattilaisia. Esimerkiksi Oulun kaupungin kokonaan omistaman Oulun Energia Oy:n hallituksen kahdeksasta jäsenestä puolet on kaupunginvaltuutettuja ja puolet ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Olisi toivottavaa, että vastaava käytäntö yleistyisi myös oman alueemme kuntien ja muiden julkisyhteisöjen omistamissa osakeyhtiöissä. Tämä olisi tärkeää varsinkin kuntien edessä olevia muutoksia ja haasteita ajatellen, sillä jos tekee asiat kuten aina ennenkin, mutta odottaa uusia, parempia tuloksia, saa todennäköisesti odottaa turhaan.
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Mikko Isoniemi, puheenjohtaja
Mikko Pihlajamäki, varapuheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja

Pohjanmaan kauppakamari
Juha Häkkinen, toimitusjohtaja

hallitus, Hallituspartnerit, hallitustyö, HHJ, kunta, osakeyhtiö