Esimiehen työkalupakista eväät haastaviin tilanteisiin: juridiikkaa, vuorovaikutusta ja vastuunkantoa

Muuttuvassa toimintaympäristössämme esimiesten työhön kohdistuu jatkuvasti koventuvia odotuksia. Työsuhteen kannalta olennaisen juridiikan tunteminen antaa esimiehelle välineitä ja varmuutta puuttua tällaisiin haastaviin tilanteisiin ja parhaassa tapauksessa estää niiden syntymisen jo ennakolta. Parhaat käytännön toimintatavat eivät löydy kuitenkaan suoraan pykälistä. Substanssin tuntemisen lisäksi esimiestyö on viestintää, vuorovaikutusta ja vastuunkantoa.

Tutkimuksissa on arvioitu, että esimiesten työajasta jopa yli 40 prosenttia kuluu ristiriidoista keskustelemiseen. Nopeat muutokset työelämässä lisäävät esimiesten painetta entisestään. Voidaan siis perustellusti sanoa, että yhteistyökyky on tärkeä osa esimiehen ammattitaitoa.

Työpaikan haastavat tilanteet voivat liittyä esimerkiksi työntekijän epäasialliseen käytökseen, ohjeiden vastaiseen toimintaan, alisuoriutumiseen, päihteisiin tai poissaoloihin. Usein tällaisiin haastaviin tilanteisiin puuttuminen on esimiehille kiusallista niiden henkilökohtaisen luonteen vuoksi. Esimiehen vastuu on kuitenkin selvä: esimies on se, kenen tulee puuttua.

Käytännössä ongelmat muodostuvat usein avoimuuden puutteesta. Tarpeellinen muutos, jonka hyödyt on kerrottu työntekijöille perusteellisesti, onnistuu varmasti paremmin kuin muutos, josta kerrotaan vain hallituksen tiedotteessa.

Yhteistoimintalaista mallia vuorovaikutukseen

Uudistuva, ensi vuoden alusta voimaan tuleva yhteistoimintalaki tavoittelee osaltaan tätä päämäärää. Uudistuksen mukaan henkilöstön edustajan ja työnantajan olisi käytävä säännönmukaista vuoropuhelua vähintään neljännesvuosittain, elleivät työnantaja ja henkilöstön edustaja toisin sovi. Käytännön toteutumistavoista on tarkoitus sopia työpaikoilla. Vuoropuhelussa käydään läpi muun muassa yrityksen kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta, henkilöstön osaamistarpeita sekä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. Toisin sopimisen mahdollisuuksia on uudessa laissa lisätty. Yhteistoimintalain tavoitteet jäävät kuitenkin toteutumatta, jos vuorovaikutus ei työpaikalla toimi. Lainsäädännöllä ei voida pakottaa ihmisiä yhteistoimimaan. Onnistuneen muutoksen taustalla on avoin vuorovaikutus ja työyhteisön jäsenten välinen keskinäinen arvostus.

Sopimukset esimiehen tukena

Keinoja haastaviin tilanteisiin puuttumisissa on kuitenkin monia. Erilaisilla varhaisen puuttumisen toimintamalleilla ja työpaikan ohjeistuksilla voidaan kynnystä puuttua haastaviin tilanteisiin helpottaa. Puuttuminen hyväksytään työntekijäpuolella helpommin, kun se koetaan osana ennalta tunnettua toimintamallia. Ristiriitatilanteisiin ja työnantajan työnjohto-oikeuden laajuuteen voidaan vaikuttaa jo työsopimuksen loppuun mietityillä kirjauksilla.  Esimiehellä on oikeus määrätä työn suoritustavasta, laajuudesta ja laadusta sekä työn suorittamisen ajasta ja paikasta. Työnjohto-oikeutta rajoittaa työsopimuksen kirjaukset, työehtosopimus ja työpaikan ohjeistukset ja vakiintunut käytäntö. Esimerkiksi hölmösti laaditulla työsopimuksella esimies voi poistaa työnjohto-oikeuden itseltään pahimmassa tapauksessa kokonaan. Usein tämä ei ole ollut työnantajan tarkoituksena.

Avoimuus ja vastuunkanto avaintekijöinä

Monet ristiriitatilanteet aiheutuvat huonosta vuorovaikutuksesta ja epäselvistä tavoitteista ja toimenkuvista. On selvää, että pelkkä tavoitteiden asettaminen ei ole riittävää, vaan lisäksi tarvitaan seurantaa ja palautetta. Organisaatiossa, jossa ei koskaan saa palautetta, on todennäköisesti perustavanlaatuisia ongelmia. Jos ei saa palautetta, ei voi oppia eikä kehittymistä voi tapahtua.

Haastaviin tilanteisiin puuttumisessa tulisi muistaa, että esimies ei ole vastuussa ainoastaan tekemisistään vaan myös tekemättä jättämisistään. Ajan mittaan tekemättä jättämisistä muodostuu työpaikan toimintatapa, jota voi olla hankala lähteä myöhemmin työlainsäädännön keinoin muuttamaan.

Osallistumalla Esimiehen työkalupakki -koulutukseen 28.9.2021 saat eväät esimiehen kannalta olennaisiin haastaviin tilanteisiin ja käyttöösi esimiehen työssä hyödyllisiä malliasiakirjoja. Koulutus antaa vastaukset muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkälaisin käytännön keinoin esimies voi vaikuttaa työnjohto-oikeutensa sisältöön? Miten työsopimus kannattaa laatia? Miten voidaan estää käytäntöjen vakiintuminen sitovaksi työsuhteen ehdoksi?
  • Mikä on vuorovaikutuksen merkitys haastavissa tilanteissa?
  • Miten tavoitteet tulisi asettaa? Miten palautetta tulisi antaa?
  • Miten toimin, jos työntekijä ei noudata annettuja ohjeita tai ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita?
  • Minkälaista dokumentaatiota työnjohdollisista keskusteluista kannattaa laatia?
  • Miten päihteiden väärinkäyttöön tulee reagoida?
  • Minkälainen puuttumisprosessi häirintään ja epäasialliseen käytökseen tulisi työpaikalla olla?

Täältä ilmoittautumaan Esimiehen työkalupakki 28.9.2021| Seinäjoki Areena

 

 

Alexa Kavasto

associate

AK Law Oy

esimies, koulutus, työkalupakki