Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen

Ilmoittaudu

Aika: 12.2.2020 klo 9:30 - 16:00
Paikka: Seinäjoki Areena, B-halli, kokoustila B90
Ilmoittaudu viimeistään 4.2.2020
Kouluttaja: Tommi Lindholm
Kenelle toimitusjohtajat, johto, esimiehet sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille

Apinoitko menestyjiä? Nimittäin se mikä toimii toisella – ei toimi välttämättä teillä. Millä perusteella tehdä valinta juuri meidän yritystä palvelevasta palkitsemisjärjestelmästä? Mikä on teidän palkitsemisjärjestelmän punainen lanka?

Mikäli yrityksellänne ei vielä ole palkitsemisjärjestelmää, juuri nyt on hyvä hetki sitä miettiä ja luoda kerralla sellaisen palkitsemisenjärjestelmän mallin joka on juuri sopiva teille! Olemassa olevaa tai matkittua palkitsemisjärjestelmää on hankala tulevaisuudessa muuttaa tai ottaa pois sovittuja etuja.

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta.

| Luvassa on tieteellistä faktaa ja konkretiaa – samassa paketissa! |

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujalle

  • Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
  • Ymmärrät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
  • Opit kehittämään ja haastamaan oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
  • Ymmär­rät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
  • Opit soveltamaan palkit­se­misen teoriaa käytäntöön.

Kenelle
Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Kokoa palkitsemisjärjestelmää suunnitteleva/kehittävä tiimisi ja ilmoittudu mukaan, sillä: Ilmoita 5, maksa 4! 

Ilmoittauduthan 4.2. mennessä tästä tai amanda.peltola(at)kauppakamari.fi, p. 040 533 8537
Lisätiedot: palvelupäällikkö Heidi Sikkilä, heidi.sikkila(at)kauppakamari.fi, p. 0400 568 900

Osallistujat ovat kommentoineet koulutusta mm. seuraavasti:
”Kattava yleiskuva palkitsemisen muodoista. Antoi ajattelemisen aihetta oman organisaation palkitsemisen kehittämiseen. Käytännön esimerkit jalostettavissa yrityskokeiluun.”
”Palkitsemisen teoriaa hyvin käytäntöön hyödynnettynä!”
”Hyvä tilaisuus, sain käytännöllisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja.”

Sisältö

Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

– Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
– Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
– Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
– Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
– Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
– Status, valta, raha ja luot­tamus
– Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
– Palkit­se­minen ja yhteistyö

Uusia näkökulmia tehokkaaseen palkitsemiseen

– Käytännön kokemuksia toimivista palkitsemisjärjestelmistä
– Katsaus palkitsemisen tieteeseen
– Motivaatio ja palkitseminen, motivaatio ja luottamus
– Bonusjärjestelmät

Sisäisen motivaation tukeminen

– Rahallisen palkitsemisen vaihtoehdot
– Sisäisten motivaatiotekijöiden tukeminen

Hinta

jäsenetuhinta 420 € + alv 24 %
normaalihinta 580 € + alv 24 %

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Kauppakamarien jäsenorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutuksiin aina edullisimmalla jäsenetuhinnalla. Hyödynnä myös pysyvä määräalennuksemme, ilmoita 5 – maksa 4!

Ohjelma

9:30 Ilmoittautuminen ja tulokahvit suolaasella
9:45 Tilaisuuden avaus & esit­täy­ty­mis­kierros
12:00 Lounas
14:15 Päiväkahvit makialla
16:00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm, Brik Impact Oy

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm, Brik Impact Oy

Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT- teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan ­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen. Lindholmin erityis­osaa­mi­sa­lueet ovat johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.

Peruutusehto

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Koulutuksen toteuttamisen ehtona on riittävä osallistujamäärä.